วีซ่าสีทอง: ทำไมหนังสือเดินทางสีทองกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรวย ? Bbc News ไทย

ฐานเศรษฐกิจ

มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท. สำหรับทิศทางดอกเบี้ยขาลงจากการส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนั้น นายสุรพลกล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการช่วยลดภาระของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจากการลดดอกเบี้ยทำให้ยอดผ่อนลดลง และภาระหนี้ของลูกหนี้ก็เบาขึ้น แต่การลดดอกเบี้ยไม่น่าจะทำให้การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินง่ายขึ้น จากเกณฑ์ธปท. นอกจากนี้ลูกหนี้รหัส 21ที่เหลือยังเกาะอยู่ในกลุ่ม “สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบ้าน” ซึ่งมีปัญหาภาระหนี้ต่อรายได้สูง อีกประเด็นคือหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (RL) กำหนดให้ปล่อยสินเชื่อตามศักยภาพคือ มีรายได้มั่นคง เพียงพอ แน่นอน สม่ำเสมอและเก็บหลักฐานไว้เพื่อรอการตรวจสอบโดยธปท. ความเป็นมา หน่วย บพท.สารจากผู้อำนวยการวิสัยทัศน์และพันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หน่วย บพท.

ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ

จากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบเชิงธุรกิจการเกษตรน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมพรีเมียม จังหวัดสระบุรี” ที่สามารถเป็นต้นแบบธุรกิจฟาร์มโคนมที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง เช่น นมสดพาสเจอไรซ์ นมเปรี้ยว กรีกโยเกิร์ต โดยเกษตรกรที่ผลิตน้ำนมคุณภาพพรีเมียม จะมีร่ายได้ส่วนเพิ่มร้อยละ 33 จากราคาฐานเดิมเมื่อขายวัตถุดิบอย่างเดียว อีกทั้งยังเกิดนวัตกร จำนวน 36 คน ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ติดตั้งมาใช้ในการยกระดับฟาร์มโคนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้ รวมถึงยังเกิดเครือข่ายฟาร์มโคนม จำนวน 3 เครือข่าย. นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องของการแก้ปัญหา PM2.5 โดยเรื่อง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการพูดถึงในช่วงเวลานี้ซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอย่างดีดีอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีปริมาณฝุ่นควันลดลงจำนวนเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการพูดถึงในตอนนี้ที่เกิดจากการร่วมกันทำงาน แต่เรื่องนี้ต้องแก้ไขต่อไป เพราะวันนี้เรื่องของการเผามีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านมีการคุยกันกับคณะที่ต้องพูดคุยกันกับสปป.ลาว จะคุยกันที่ออสเตรเลีย 4-6 มี.ค. นี่คือการคาดการณ์ “ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567” ที่น่าจะมีเงินสะพัดจากแรงหนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นเช่นนี้ “คนไทย” ก็ควรต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่จะเข้ามาสัมผัสประเพณีอันงดงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป.

ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ