วีซ่าสีทอง: ทำไมหนังสือเดินทางสีทองกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรวย ? Bbc News ไทย

มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท. สำหรับทิศทางดอกเบี้ยขาลงจากการส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนั้น นายสุรพลกล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการช่วยลดภาระของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจากการลดดอกเบี้ยทำให้ยอดผ่อนลดลง และภาระหนี้ของลูกหนี้ก็เบาขึ้น แต่การลดดอกเบี้ยไม่น่าจะทำให้การปล่อยกู้ของสถาบันการเงินง่ายขึ้น จากเกณฑ์ธปท. นอกจากนี้ลูกหนี้รหัส 21ที่เหลือยังเกาะอยู่ในกลุ่ม “สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบ้าน” ซึ่งมีปัญหาภาระหนี้ต่อรายได้สูง อีกประเด็นคือหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (RL) กำหนดให้ปล่อยสินเชื่อตามศักยภาพคือ มีรายได้มั่นคง เพียงพอ แน่นอน…

Continue Readingวีซ่าสีทอง: ทำไมหนังสือเดินทางสีทองกำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรวย ? Bbc News ไทย