เนชั่นทุ่ม 240 ล้าน ซื้อหุ้น ฐานเศรษฐกิจ100%

ความเป็นมา หน่วย บพท.สารจากผู้อำนวยการวิสัยทัศน์และพันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หน่วย บพท. เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก... อัสมา สิมารักษ์. ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศรัญญา เกษร. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนมอญ เกราะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.…

Continue Readingเนชั่นทุ่ม 240 ล้าน ซื้อหุ้น ฐานเศรษฐกิจ100%